Regulamin

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu

Do celów i zadań Rady należy m. in.:

 • współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu,
 • inicjowanie oraz opiniowanie projektów uchwał i innych aktów prawnych,
 • udział w opracowywaniu Programu współpracy miejskich władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi,
 • wypracowywanie stanowisk dotyczących zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi,działania integracyjne organizacji pozarządowych,
 • wspieranie konkretnych działań organizacji pozarządowych oraz grup inicjatyw społecznych,
 • udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym,
 • prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych,
 • organizowanie szkoleń i konferencji,
 • organizowanie branżowych i tematycznych spotkań organizacji pozarządowych.

Rada pracuje w oparciu o przyjęty regulamin, który określi m. in:

a) skład ilościowy Rady,
b) siedzibę Rady,
c) strukturę władz,
d) zasady powoływania rady
e) kadencję władz,

Radę wybiera się na zebraniu Organizacji Pozarządowych powiatu międzyrzeckiego, zaproszenia wysyła się do wszystkich stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz będących w ewidencji Starostwa np.grupy wsparcia, grupy inicjatyw społecznych.

Po wyborze Rady podejmuje ona m.in. następujące przedsięwzięcia:

W przypadku akceptacji utworzenia Rady proponujemy m. in.:

 • opracowanie planu i harmonogramu działań,
 • spotkanie promocyjne – konferencja prasowa,
 • spotkanie z przedstawicielami władz powiatowych,
 • organizowanie  kwartalnych posiedzeń rady organizacji pozarządowych

 

 

 

REGULAMIN WYBORÓW

POWIATOWEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W MIĘDZYRZECZU

 

Radę wybiera się na Zebraniu Ogólne Organizacji Pozarządowych powiatu międzyrzeckiego, zaproszenia wysyła się do wszystkich stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz będących w ewidencji Starostwa np. grupy wsparcia, grupy inicjatyw społecznych.

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych :

a) skład ilościowy Rady  5-7 członków
b) struktura władz – Rada i Prezydium ( w skład prezydium wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i dwóch członków)

W razie potrzeby jeden z członków pełnił będzie funkcje skarbnika.
Decyzję o wyborze skarbnika podejmie Zebranie Ogólne a w trakcie trwania kadencji Prezydium o czym niezwłocznie powiadomi Organizacje.

c) siedziba Rady – przy Staroście Międzyrzeckim
d) kadencja władz  trwa – 4 lata.

Po wyborze Rady podejmuje ona m.in. następujące przedsięwzięcia:

W przypadku akceptacji utworzenia Rady proponujemy m. in.:

 • opracowanie planu i harmonogramu działań,
 • spotkanie promocyjne – konferencja prasowa,
 • spotkanie z przedstawicielami władz powiatowych,
 • organizowanie  kwartalnych posiedzeń rady organizacji pozarządowych