Delegacja Lebenshilfe w SOSW w Międzyrzeczu

W dniu 31 maja 2012r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy  Samodzielnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościło delegacje reprezentująca Stowarzyszenie Lebenshilfe z  Frankfurtu. Goście zza Odry przyjechali na obchody Dnia Dziecka. Zwiedzili bazę dydaktyczną Ośrodka, brali udział w grach i zabawach, zwiedzili też Międzyrzeckie Muzeum. Współpraca pomiędzy  Stowarzyszeniami i Ośrodkiem została nawiązana podczas wizyty studyjnej w Brandenburgii w ramach polsko-niemieckiego projektu Akcja Człowiek. Rozmowy Pani Reginy Griebel Prezesa Lebenshilfe z Dyrektor SOSW Panią Arlettą Stachecką i lokalnym koordynatorem projektu Panem Włodzimierzem Szopinskim zaowocowały dzisiejszą wizytą. Została ustalona rewizyty Naszych dzieci we Frankfurcie.

 

Sprawozdanie z wizyty delegacji Powiatu Międzyrzeckiego w Brandenburgii

Skład delegacji:
Arletta Stachecka - Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
Sylwia Guzicka - Stowarzyszenie „Szansa” organizacja wiodąca projektu Akcja Człowiek,
Maciej Zawidzki - reprezentant Starosty i Rady Powiatu, radny-członek Zarządu,
Włodzimierz Szopinski - lokalny koordynator projektu, przewodniczący PROP, KA’Zdrój”

Dzień 1 21.03.212r. Frankfurt

Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania Regionalnego Biura Parytatische  we Frankfurcie. Gospodarzami byli Andreas Kaczyński , Katrin Stoll-Hellert  i  Stefan Hellert.

Prezentacja Katrin stanowiła ogólną informację o polityce socjalnej Brandenburgii, cały czas interesujemy się grupami docelowymi projektu Akcja Człowiek czyli osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pomoc państwa zawarta jest w 12 Księgach (patrz ustawach), jest ona gwarantowana bez względu na sytuacje budżetową. Uprawniony może iść przeciw państwu do sądu i wygrywa.  Obowiązują też ustawy krain związkowych. Wszystko odbywa się na zasadzie trójkąta:

Beneficjent

 

NGO (świadczący usługę)                                   Płatnik(kasa chorych)Państwo

 Gotówka nie trafia do beneficjenta, uniemożliwia to wydatkowanie na inne cele niż określone.

Biuro regionalne realizuje:

25 projektów dot. pomocy dzieciom i młodzieży  1954 beneficjentów,
9 projektów dot. pomocy i opieki dla osób niepełnosprawnych 893 beneficjentów,
12 projektów dot. Opieki nad ludźmi starszymi 2800 beneficjentów,
5 projektów dot. Pomocy socjalnej rodzinom, kobietom 1890 beneficjentów.

Projekt realizowany jest równoznacznie z ośrodkiem, punktem doradczym (miejscem wydzielonym)

Uwaga: Związek Parytetowy otrzymał kredyt w wysokości 3 mln. euro na budowę  ośrodka pomocy dla  osób starszych,  nie mając pewności co do jego zasiedlenia. Opierają się na badaniach dot. wieku społeczeństwa.  Zaufanie państwa do III sektora.

Monika Linder Stowarzyszenie ASB koordynator grupy samopomocowej

Prezentowała informację o bardzo szeroko rozwiniętej samopomocy. U nas mało widocznej, za wyjątkiem Grup Anonimowych Alkoholików i Amazonek.

„ Nikt na świecie nie rozumie się lepiej niż dwoje ludzi odczuwających ten sam ból”

 Patrz Prezentacja nr 1 i foto z wizyty.

Zastępca Burmistrza Frankfurtu  ds. socjalnych Jens Ulrich (wcześniej przez 2-ie kadencje był Burmistrzem) podjął delegację obiadem na 24-m piętrze centrum konferencyjnym.  Życzył nam udanej i owocnej wizyty , mówił  o pomocy socjalnej dla mieszkańców Frankfurtu.  Ze zdziwieniem  ale zadowolony przyjął materiały promocyjne Powiatu.

Kolejnym etapem wizyty była siedziba połączona z ośrodkami
Stowarzyszenia Lebenshilfe (odciążające wsparcie rodziny)

Pani Regina Gribel z kierownikami Ośrodków zaprezentowały dwa ośrodki:

1. Ośrodek „Hasen-Nest”  działa z myślą o kobietach w ciąży , matkach, ojcach oraz rodzicach niepełnosprawnych (niepełnosprawnych umysłowo) , których sytuacja życiowa wymaga stworzenia nowych warunków życia oraz warunków życiowych. Wszystko w związku z oczekiwaniem na dziecko.

Patrz prezentacja nr 2 i foto z wizyty.    Matki, rodzice mieszkają w ośrodku, mieszkania jednopokojowe z pokojem dla dziecka, łazienka, wspólna kuchnia.

2. Ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pomoc może być świadczona w ośrodku lub w domu. W obu przypadkach obowiązuje udział rodziców.

Patrz prezentacja  nr 3 i foto z wizyty.

 

Panie Arletta Stachecka i Sylwia Guzicka porozumiały się co do dalszej współpracy.

Wszyscy, którzy nas przyjmowali otrzymali materiały promocyjne Powiatu.

 

Dzień 2  22.03.2012r.Cottbus

 

1. Soziokulturelles Zentrum  Centrum Kulturalno-socjalne.
Biuro regionalne Związku  Parytetowego.

W Centrum obejrzeliśmy:

 - pracownie: Panie emerytki szyją dla dzieci i lalek,

- salę tańca,

- pracownie rękodzieła,

- pracownie gastronomiczną (2 kuchnie)

- pracownie komputerowa,

- bibliotekę,

2. Frauenzentrum Centrum dla Kobiet  Lila Vila w Cottbus
REKIS regionalne Centrum Kontaktu i informacji dla samopomocy.

Lila Vila to miejsce dla wszystkich stowarzyszeń i grup samopomocowych ( 130 tematycznych) tu mają miejsce dla swych spotkań, telefon, internet i poradnictwo do dyspozycji. O dofinansowanie mogą ubiegać się te rejestrowane i nieformalne.
Dla nieformalnych rękojmię istnienia stanowi podpis REKIS-u  pod wnioskiem potwierdzający istnienie grupy. Np. chorych na nowotwór, na chorobę niespokojnych nóg,  depresje  itd.

Zaangażowanie osób w proces  polepszania swojego samopoczucia a także wychodzenia  ze stanów zniechęcenia i apatii związanej z chorobą jest zadziwiające.

REKIS współpracuje z Zielonogórskim Stowarzyszeniem „baba” i Amazonkami  z Z.Góry.

3. Przedszkole integracyjne zupełnie inne niż w Polsce, niekoniecznie lepsze.

Dzień 3 23.03.2012r. Poczdam

1. Spotkanie w Ministerstwie Pracy, Polityki Socjalnej, Kobiet i Rodziny

Spotkanie z Sekretarzem Państwowym w randze ministra było podsumowaniem wizyty,  podkreślało też jej znaczenie. Kierownictwo Związku Parytetowego i przedstawiciele ministerstwa wypowiadali się na temat bardzo dobrze układającej się współpracy.

Usłyszeliśmy od Min. Fucksa, że w budowie i realizacji polityki socjalnej „wszyscy odgrywają główną role, potrzebujący, niosący pomoc i płatnik”

Hasło, które przytoczył jest polskie „Nic o nas bez nas” wywołane w związku z odbywającymi się konferencjami organizacji (zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych) polityków, decydentów gdzie zbierane są pomysły i kierunki działania.

Droga do państwa socjalnego nie była łatwa, impulsem były m.in. działalność samopomocowa, zaangażowane postawy ludzi .Rolą Państwa jest wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym i umożliwianie im udziału w normalnym życiu.

Założenia polityki socjalnej:
- każdy  musi znaleźć swoje miejsce,
- zaangażowanie wszystkich zainteresowanych,
- przełamanie lęków potrzebujących pomocy ,
- świadomość społeczna w kontekście dyskusji nad eutanazją.

Min. z uznaniem  wypowiadał się o naszych  osiągnięciach, o dążeniu do jak najlepszych rozwiązań socjalnych, rozumie też, że na to trzeba czasu. Jest przekonany, (na podstawie współpracy z Woj. Lubuskim i Parytetu z ZLOP-em) ,że dobre rozwiązania nie będą udziałem tylko jednej ze stron.

W dyskusji  wyraziliśmy uznanie dla wielkiego zasięgu działalności samopomocy, rozwiązań systemowych i finansowych ułatwiających działalność NGO. Mówiliśmy, że mamy wiele ciekawych i dobrych przykładów niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

2. Centrala Paritatische Poczdam.

Ostatnim miejscem naszej wizyty była siedziba –centrala Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych. Pan Andreas Kaczynsky, który towarzyszył nam  od pierwszej chwili wizyty pokazał gdzie odbywa się koordynacja  związkowej działalności .

Odwiedziliśmy też ośrodek (w kompleksie centrali) dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu. Obowiązuje w nim całkowita abstynencja, pensjonariusze mają oddzielne pokoje (norma 14m2) wspólna łazienka i kuchnia na półpiętrze. Decydują o formie spędzania czasu, o zakupach, o posiłkach jakie będą przygotowywać.

Wnioski:

 1. Uczestnicy wycieczki poznali szczegóły działalności  niemieckich NGO.
 2. Poznaliśmy jak dużą rolę odgrywa samopomoc jakże u nas niedoceniana.
 3. Porównaliśmy rozwiązania u naszych sąsiadów, nie zawsze konfrontacja była na ich korzyść. Ich rozwiązania systemowe potrafilibyśmy wykorzystać lepiej.
 4. Zaufanie państwa do III sektora jest nieporównywalnie większe niż u nas, gdzie każdy społecznik jest podejrzany „coś z tego musi mieć”
 5. Nawiązaliśmy kontakty, które zaowocują współpracą;

- Stowarzyszenia reprezentowane przez  Arlette Stachecką  i Sylwia Guzicka z LebensHilfe,

- KA’’Zdrój” z Centrum Uzależnień  kierowanym przez Stefana Hellerta,

 1. Delegacja przedstawi Samorządowcom rozwiązania do rozwoju samopomocy.
 2. Poradnictwo specjalistyczne nie różni się niczym od naszego.
 3. Zdziwienie zapraszających wzbudził brak w składzie polskiej delegacji  przedstawicielki   organizacji wiodące projektu  czyli Wschowskich Amazonek
 4. Wszyscy, którzy nas gościli otrzymali materiały promujące Powiat.
 5. Zakwaterowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.

 

UWAGA:  Dziękuje uczestnikom delegacji międzyrzeckiej  za to ,że potrafiliśmy przez trzy dni stworzyć atmosferę zaufania, dobrego humoru , jednomyślności podczas podejmowania decyzji.

Naszemu koledze Maciejowi  a zarazem kierowcy za to, że szczęśliwie wróciliśmy a na zdjęcia z fotoradaru złożymy się.


Akcja człowiek – okrągły stół

W piątek 27.01.2012 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbył się „okrągły stół” - spotkanie w ramach realizowanego na terenie Powiatu polsko-niemieckiego projektu Akcja Człowiek. W spotkaniu udział wzięli między innymi:  burmistrzowie i wójtowie Gmin Powiatu Międzyrzeckiego, przewodniczący Rady Powiatu,  prezes ZLOP, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych gmin oraz organizacje pozarządowe. „Okrągły stół” stał się platformą wymiany doświadczeń i informacji a także nawiązania bliższych kontaktów pomiędzy tymi, którzy pracują i działają na rzecz osób niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uroczystego otwarcia dokonał Wicestarosta Międzyrzecki Remigiusz Lorenz.
Całość prowadził koordynator projektu – Włodzimierz  Szopinski. W atmosferę spotkania wprowadzili uczestników uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. ”Nie bądź pewny, że czas masz.” Zaproszeni goście z Niemiec i organizacje przedstawili się i zaprezentowali swój dorobek. Lokalny Koordynator Projektu - Włodzimierz Szopinski podzielił się doświadczeniami z półrocznego okresu realizacji projektu. Poinformował, że jeden z celów projektu został osiągnięty. Założeniem projektu było utworzenie Ośrodka Doradztwa dla organizacji pozarządowych w Powiecie Międzyrzeckim i taki ośrodek już działa. Prezes  ZLOP Romuald Malinowski był mile zaskoczony szeroką reprezentacją
 samorządowców, jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych, którzy przyjęli zaproszenie do „okrągłego stołu”. Swoje uznanie wyraził również przewodniczący Rady Powiatu Lesław Hołownia. Spotkanie odbyło się pod hasłem  „nigdy nie jesteśmy tak biedni byśmy nie mogli pomóc innym” i będzie ono towarzyszyć nam  w codziennej pracy, działalności i życiu.

 

Otwarcie Ośrodka

 

 

 

 

Spotkanie Lokalnego Koordynatora z organizacjami pozarządowymi

W dniach 26.10.2011r (w Skwierzynie) i 27.10.2011r. (w Międzyrzeczu) odbyły się spotkania lokalnego koordynatora projektu z wybranymi organizacjami pozarządowymi.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji, które zajmują się problemami osób niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lokalny Koordynator Włodzimierz Szopinski poinformował o zaawansowaniu działań  projektowych, o możliwości udziału poszczególnych organizacji oraz o planowanym uruchomieniu ośrodka doradztwa dla organizacji pozarządowych pod egidą ZLOP. Zebrani jednogłośnie wypowiedzieli się za utworzeniem takiego ośrodka. Koordynator poprosił o zgłaszanie oczekiwań ze strony organizacji wobec usługowej działalności ośrodka. Największe zainteresowanie budzi doradztwo prawne i psychologiczne. Nowością jest  doradztwo z zakresu terapii uzależnień zgłoszone przez Marię Stańczuk  Prezes Klubu Abstynenta „Zdrój” i Violettę Dzik Prezes  Stowarzyszenia Abstynenckiego „Oaza”. Kilka organizacji zainteresowanych jest pomocą w pozyskiwaniu funduszy oraz współpracą z samorządem i administracją. Wymienione zostały też poradnictwo zawodowe i szkolenia poprzez Internet.

Zebrani poprosili Koordynatora o pisemną informację po uruchomieniu Ośrodka sugerując, że nie wszystkie organizacje mają komputery i dostęp do Internetu. Dwie organizacje tłumacząc swoją nieobecność poprosiły o kontakt w ich siedzibie.

 

 

Więcej artykułów…

 1. Akcja Człowiek