Wsparcie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych w powiecie międzyrzeckim i zielonogórskim

Projekt ten opracowany i zrealizowany przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu. Zadanie było współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich działanie 2.1 odpowiadające Priorytetowi II – sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie. Celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego organizacji Pozarządowych działających w powiecie międzyrzeckim i zielonogórskim poprzez działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych takie jak szkolenia członków kierujących organizacjami, dostarczanie i doskonalenie wiedzy na temat możliwych form pracy, zaspokajanie potrzeb grup docelowych organizacji skupionych w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych i innych zainteresowanych udziałem w projekcie.
Zorganizowane zostały szkolenia z zakresu prowadzenia finansów w NGO, możliwości pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł finansowania, nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z zakresu zarządzania organizacją i projektem.
           Dodatkowym działaniem było zaangażowanie wolontariuszy na rzecz promocji idei wolontariatu we wszystkich objętych projektem organizacjach, a szczególności inicjatyw łączących bezinteresowne działania z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.
Ponadto zostały uruchomione dwa punkty konsultacyjne w Międzyrzeczu i Zielonej Górze, w których organizacje mogły uzyskać informacje dotyczące organizowanych szkoleń.
Prowadzone były także konsultacje indywidualne w siedzibach organizacji i samorządów terytorialnych. Zorganizowane zostały dwie konferencje. Pierwsza promująca projekt w Międzyrzeczu (czerwiec 2010r) druga podsumowująca w Zielonej Górze (grudzień 2010). Zainteresowane organizacje mogły skorzystać z dodatkowych form wsparcia takich jak:
- pomoc wolontariuszy zrzeszonych na czas trwania projektu w Klubie Wolontariusza,
- biblioteczek NGO (w siedzibie ZLOP i Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu)
Projekt realizowany były w partnerstwie ze starostwami powiatów międzyrzeckiego i zielonogórskiego. Działania zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Lubuskiego.