AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie ZLOP

Dnia 24 kwietnia bieżącego roku  odbyło się Walne Zebranie  Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych za 2012 rok w siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Zielonej Górze.
Zebraniu przewodniczył wiceprezes zarządu Włodzimierz Szopinski. Bardzo obszerny porządek obrad
zawierał m.in. sprawozdanie z działalności, finansowe, z wykorzystania 1%, prezentacja realizowanych projektów, rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi a także podpisanie umów intencyjnych ZLOP ze Stowarzyszeniem Amazonek Wschowskich i gospodarzami Zebrania na wspólne prowadzenie Ośrodków Rejonowych ZLOP.
Sygnatariuszami porozumień byli :ze strony ZLOP Prezes Romuald Malinowski a po stronie Wschowskich Amazonek Prezes Jolanta Miłkowska, Prezes Czesław Apanasewicz reprezentował Związek Emerytów…